Facebook pixel
Advies nodig? Neem contact op met Celsis

Kunnen wij jou ergens mee helpen?

T: 055 533 45 29

E: info@celsisbv.nl

Wat is de BRL 100 2.0?

De BRL 100 2.0 is gebaseerd op de Europese F-gassenverordening, die naast andere zaken eisen stelt aan opleidingen en certificering van bedrijven en personen die met F-gassen werken. Deze verordening is omgezet naar Nederlandse wetgeving, bekend als het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en de Regeling gefluoreerde broeikassen. De regeling stelt dat de vereisten voor het verkrijgen van een certificaat zijn opgenomen in BRL 100 en BRL 200. Deze certificaten hebben jouw bedrijf en de mensen binnen jouw bedrijf die zich bezig houden met taken beschreven in het F-gassen besluit nodig.

Wij adviseren en ondersteunen jou bij het voldoen aan de vereisten beschreven in de BRL 100. Hier lees je meer over op deze pagina.

Vanaf 1 januari 2020 is versie 2.0 van de BRL 100 van toepassing. Het doel van deze beoordelingsrichtlijn is om lekkage van F-gassen te voorkomen door middel van voorzorgsmaatregelen tijdens werkzaamheden.

Lees meer

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is om ervoor te zorgen dat processen en activiteiten verlopen zoals afgesproken en gewenst. Door het implementeren van een kwaliteitssysteem wordt in samenspraak met jouw collega's vastgesteld hoe procedures verlopen, wie verantwoordelijk is en welke bevoegdheden er zijn. Op deze manier kan worden voldaan aan de eisen van de BRL 100 en kan continue verbetering worden bereikt.

Lees meer

Tekortkomingen

De BRL 100 vereist dat er voortdurend verbetering plaatsvindt, wat betekent dat alle klachten worden geregistreerd en opgevolgd. De term 'klacht' moet breed worden geïnterpreteerd en omvat eigenlijk alle zaken die binnen en buiten het bedrijf misgaan en die niet nogmaals mogen voorkomen. Dit kan variëren van herhaalde lekkages en slecht uitgevoerde werkzaamheden tot ontevreden klanten en alles wat het bedrijf kan leren, zoals verschillen tussen de boekhouding en de werkelijke voorraad koudemiddelen.

Lees meer

Proceseisen

In BRL 100 2.0 wordt het proces van installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling van apparatuur met f-gassen schematisch weergegeven. Om deze processtappen goed uit te kunnen voeren, dienen er procedures en werkinstructies te worden opgesteld. Het is de verantwoordelijkheid van jouw onderneming om ervoor te zorgen dat jouw personeel deze procedures en werkinstructies kent en toepast. Bij de procedures horen verplichte registraties.

Lees meer

Verplichte registraties

Logboeken
De onderneming is verplicht om een gedetailleerd logboek bij te houden waarin informatie staat over de verrichte F-gaswerkzaamheden en andere relevante gegevens. Dit logboek bevat onder andere een code die de bijbehorende apparatuur identificeert, de hoeveelheid F-gassen in kilogrammen en CO2-equivalenten die gebruikt worden, de NAW-gegevens van betrokken partijen en de resultaten van lekkagecontroles. Bij lekkages moet er een oorzaakanalyse worden uitgevoerd en (herstel)maatregelen worden genomen om toekomstige lekkage te voorkomen. De onderneming dient gedurende ten minste vijf jaar een actuele kopie van het logboek te bewaren.

F-gassenregistratie
Verder moet de onderneming een bijgewerkte F-gassenregistratie bijhouden van de hoeveelheid F-gassen die worden toegevoegd en teruggewonnen uit apparatuur.

F-gassenbalans
Ook moet er per type F-gas een F-gassenbalans worden opgesteld voor ieder kalenderjaar, deze moet uiterlijk op 1 maart van het jaar gereed zijn.

Etikettering
Apparatuur waaraan werkzaamheden worden verricht moeten voorzien zijn van een kenplaat met daarop specifieke informatie over de F-gassen die gebruikt worden. Dit etiket moet goed leesbaar zijn en blijven tijdens de hele periode waarin het product of de apparatuur gefluoreerde broeikasgassen bevat. Op dit etiket moet worden weergegeven:

 • een vermelding de apparatuur gefluoreerde broeikasgassen;
 • de benaming van het betreffende F-gas;
 • de hoeveelheid uitgedrukt in gewicht (kg) en CO2-equivalent;
 • de GWP-waarde van het betreffende F-gas.

Gereedschappen en tools

Jij moet kunnen aantonen dat voor het personeel, die de werkzaamheden verrichten, de nodige tools aanwezig zijn. Beschik jij nog niet over één of meerdere van de benodigde gereedschappen en tools? Geen probleem! Deze zijn eenvoudig te bestellen in onze webshop.

Tijdens een verplichte jaarlijkse controle moet de goede werking van deze gereedschappen worden gecontroleerd. Om te blijven voldoen aan de BRL 100 is periodieke kalibratie van een aantal tools. Ook hier helpen wij jou graag mee verder. Wil je weten hoe? Kijk dan hier.

Dit zijn de gereedschappen en tools die in ieder geval aanwezig moeten zijn:

 • F-gassencilinders en retourcilinders
 • afzuigpomp/afzuigunit
 • weegapparatuur voor F-gassencilinders (deze moet voldoen aan de Metrologiewet)
 • manometer
 • vacuümmeter
 • thermometer
 • lekdetectietoestel
 • directe lekdetectiemiddelen
 • vacuümpomp
 • stikstofcilinder met reduceerventiel en manometer

Waarom versie 2.0?

Voortkomend uit een gewijzigde regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen is per 1 januari 2020 versie 2.0 van de BRL van toepassing. De belangrijkste wijzigingen waren destijds voor de certificerende instellingen van toepassing. Uiteraard voldoet onze training aan de laatste stand van zaken conform de BRL100 2.0.

Wat is het verschil tussen BRL 100 en BRL 200?

Het verschil tussen de BRL 100 en BRL 200 zit in voor wie deze van toepassing is. De BRL 100 is de richtlijn die is opgesteld voor ondernemingen, terwijl de BRL 200 is opgesteld voor personen.

De BRL 200 beschrijft de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de persoon om in aanmerking te komen voor het certificaat F-gassen voor personen (de eindtermen). De eindtermen zijn opgenomen in delen I tot en met V van deze BRL. Het bezit van het F-gassencertificaat is wettelijk verplicht voor personen die taken uitvoeren die onder het F-gassenbesluit vallen.