Advies nodig? Neem contact op met Celsis

Kunnen wij jou ergens mee helpen?

T: 055 533 45 29

E: info@celsisbv.nl

Algemene voorwaarden

Celsis B.V.

Aruba 21
7332 BJ Apeldoorn
Tel: 055-5334529
Fax: 055-5333729
KVK nummer: 08032408

Algemene verkoop-, leverings-, montage- en onderhoudsvoorwaarden NVKL uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL), gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 10 januari 2023 onder nummer 4/2023.

Artikel 1 Algemeen

 1. Als deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door een leverancier voor een afnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen deze partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Product: de prestatie(s) die de leverancier voor de afnemer verricht, zoals levering van zaken, montage van al dan niet door de leverancier geleverde zaken, aanneming van werk, onderhoud, reparatie en diensten, zoals advies en inspectie;
 • Zaak: een stoffelijk object, inclusief eventuele daarin opgenomen software;
 • Software: uitsluitend in de geleverde zaak opgenomen software;
 • Leverancier: de onderneming op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling, die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering van producten, te weten de levering van zaken en andere prestaties, zoals montage, installatie, reparatie, inspectie of onderhoud, daaronder begrepen de onderneming die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst;
 • Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst, niet zijnde een consument;
 • Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, e-mailbericht, telefax en op elke andere door de partijen overeengekomen wijze, anders dan mondeling;
 • Meerwerk: elke prestatie die in overleg met de afnemer, al dan niet schriftelijk vastgelegd, door de leverancier in aanvulling op de overeenkomst wordt verricht;
 • Prijs: de volgens art. 4 geldende prijs voor het product.

Artikel 2 Aanbieding

 1. Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en kan tot uiterlijk 3 werkdagen na aanvaarding worden herroepen.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de leverancier onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Onverminderd art. 2 lid 1 komt de overeenkomst tot stand als de aanvaarding in overeenstemming is met de aanbieding. Als de aanvaarding afwijkt van de aanbieding komt de overeenkomst pas tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van deze afwijkingen door de leverancier.
 2. Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent levertijd, aansprakelijkheid en betaling.
 3. In productdocumentatie, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een aanbieding of opdrachtbevestiging van de leverancier of in een door partijen ondertekend contract.
 4. Mondelinge toezeggingen/afspraken binden de leverancier slechts voor zover zij door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van de leverancier zijn gedaan/gemaakt of schriftelijk door een zodanige medewerker zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijs

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en gebaseerd op levering Af Fabriek volgens de Incoterms geldend op de datum van aanbieding. Onder “Fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de leverancier, zoals door hem aangeduid. Bij levering Af Fabriek is de prijs exclusief verpakking berekend, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Als na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is de leverancier gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. De leverancier kan meerwerk afzonderlijk in rekening brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
 4. Kosten van laden, lossen en vervoer van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen.
 5. Als is overeengekomen dat montage van het product door de leverancier plaatsvindt, is de prijs berekend inclusief montage, uitgezonderd de in art. 7 lid 3 en lid 5 vermelde kosten.

Artikel 5 Intellectuele eigendom/geheimhouding

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het product, het ontwerp daarvan en de voor ontwerp, productie en gebruik van het product gemaakte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, technische documenten, modellen, gereedschappen e.d. berusten bij de leverancier of, in voorkomend geval, bij een derde partij die aan de leverancier een licentie voor het gebruik van deze rechten heeft verstrekt. Dit geldt ook als een en ander specifiek voor de afnemer is ontwikkeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De afnemer verkrijgt een niet-exclusief, in tijd onbeperkt, overdraagbaar recht om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, maar alleen voor het geleverde product en met inachtneming van eventuele beperkingen in onderliggende, door derden verstrekte licenties. De leverancier is niet verplicht om de afnemer de broncode of updates te verstrekken voor software.
 2. Technische, commerciële en financiële informatie en informatie die als vertrouwelijk is gemarkeerd of die door haar aard als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, door de ene partij schriftelijk of mondeling bekend gemaakt aan de andere partij, wordt door de andere partij vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt daarom niet zonder schriftelijke toestemming van de ene partij door de andere partij gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt. De informatie mag niet worden gereproduceerd of overgedragen, medegedeeld of bekend gemaakt aan een derde partij. De informatie wordt, voor zover niet meer nodig voor gebruik van het Product, op eerste verzoek van de Leverancier door de Afnemer aan de Leverancier geretourneerd en, voor zover van toepassing, uit digitale bestanden verwijderd.

Artikel 6 Levertijd

 1. Als partijen een bepaalde termijn voor de levering zijn overeengekomen gaat deze termijn in zodra de overeenkomst is aangegaan en tevens door de afnemer is voldaan aan alle voorwaarden die vóór de aanvang van de uitvoering door de leverancier van zijn verplichtingen door de afnemer moeten worden vervuld, zoals verstrekking aan de leverancier van noodzakelijke documenten en gegevens, verkrijging van vergunningen, uitvoering van noodzakelijke formaliteiten en betaling van een bedrag dat bij vooruitbetaling verschuldigd is. Als in plaats van een termijn een specifieke leverdatum, -week of -maand is overeengekomen, wordt deze naar redelijkheid in tijd verschoven.
 2. Het product geldt voor de levertijd als geleverd wanneer het, als acceptatietests in het bedrijf van de leverancier zijn overeengekomen, voor deze tests gereed is en in de overige gevallen wanneer de zaak voor verzending gereed is en de afnemer daar schriftelijk van in kennis is gesteld en, bij andere prestaties dan levering van een zaak, als de prestatie is geleverd.
 3. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de leverancier bestelde zaken en/of diensten. Als buiten schuld van de leverancier vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde zaken en/ of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 4. Als bij uitvoering van de overeenkomst vertraging optreedt door een handelen of nalaten van de afnemer of door aan de afnemer toerekenbare omstandigheden, mag de leverancier de levertijd verlengen met een termijn die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, noodzakelijk is. Dit geldt ook als de oorzaak van de vertraging pas optreedt na de overeengekomen levertijd.
 5. Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de afnemer, wordt de levertijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd, onverminderd de eventuele andere rechten en vorderingen van de leverancier.
 6. Enkele overschrijding van de montagetermijn heeft niet tot gevolg dat de leverancier van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
 7. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Als deze overschrijding echter meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de leverancier meer dan 16 weken zal bedragen, kan de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de leverancier ontbinden. De afnemer heeft dan, voor zover van toepassing, recht op terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, tot een maximum van 15 procent van de prijs. Als al gedeeltelijk is geleverd, kan de overeenkomst na 16 weken slechts gedeeltelijk worden ontbonden, namelijk voor het nog niet geleverde gedeelte, tenzij het al geleverde gedeelte voor de afnemer niet zelfstandig bruikbaar is. Bij gedeeltelijke ontbinding heeft de afnemer, voor zover van toepassing, recht op terugbetaling van het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het niet geleverde gedeelte en op schadevergoeding. Voor deze schadevergoeding wordt het genoemde maximum van 15% in dat geval berekend over het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het niet geleverde gedeelte. Als overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht geldt art. 14.
 8. Als de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten en schade aan de afnemer in rekening te brengen, onverminderd de rechten van de leverancier volgens art. 15. De afnemer is dan voorts verplicht tot betaling van de prijs alsof levering volgens de overeengekomen levertijd heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Montage

 1. Als is overeengekomen dat de leverancier de montage van een zaak verzorgt, is de afnemer verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en tijdige beschikbaarheid van alle inrichtingen, voorzieningen en condities, die noodzakelijk zijn voor de montage van de zaak en het goede functioneren van de zaak in gemonteerde staat.
 2. De afnemer zorgt er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
  a) het personeel van de leverancier de werkzaamheden kan beginnen volgens het overeengekomen tijdschema en kan werken tijdens normale werktijden. Voor zover de leverancier dit noodzakelijk acht, kunnen ook buiten de normale werktijden werkzaamheden worden uitgevoerd, mits dit binnen redelijke termijn schriftelijk aan de afnemer is gemeld;
  b) hij de leverancier schriftelijk en tijdig vóór aanvang van de montage over alle op de plaats van montage geldende veiligheidsvoorschriften informeert;
  c) montage in een gezonde en veilige omgeving kan worden uitgevoerd;
  d) vóór aanvang van de montage alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden genomen en tijdens de montage worden gehandhaafd;
  e) geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de leverancier aanwezig zijn;
  f) het personeel van de leverancier gebruik kan maken van goede sanitaire voorzieningen;
  g) op de plaats van montage tijdig alle nodige hulppersonen, kranen, hef- en hijswerktuigen, transport- en hulpmiddelen, machines, bedrijfsmaterialen (zoals brandstoffen, oliën, vetten, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming en verlichting) en de voor het bedrijf van de afnemer normale meet- en testapparatuur beschikbaar zijn;
  h) voldoende kantoorruimte op de plaats van montage voor de leverancier beschikbaar is;
  i) deugdelijke en adequaat beveiligde digitale infrastructuur en internetfaciliteiten, voor zover nodig, beschikbaar zijn;
  j) voldoende opslagruimte beschikbaar is ter bescherming tegen diefstal, verlies en beschadiging van de voor montage bestemde gereedschappen en uitrusting en van de persoonlijke eigendommen van het personeel van de leverancier;
  k) de toegangswegen naar de plaats van montage geschikt zijn voor het noodzakelijke transport van de te monteren zaak en de bedrijfsmiddelen van de leverancier.
  l) bij aanvang van en tijdens de montage de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
 3. Schade en kosten, die voor de leverancier en/of de afnemer ontstaan doordat niet of niet tijdig aan één van de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.
 4. Als de leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de afnemer.
 5. Door de leverancier gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 8 Inspectie en acceptatietests

 1. De afnemer inspecteert het product uiterlijk 7 dagen na de levering als bedoeld in art. 6 lid 2. Als montage is overeengekomen inspecteert de afnemer uiterlijk 5 dagen na de montage de goede uitvoering daarvan. Als de toepasselijke termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 2. Als acceptatietests zijn overeengekomen stelt de afnemer na de levering als bedoeld in art. 6 lid 2 de leverancier in de gelegenheid de nodige voorbereidingen te treffen en de wijzigingen aan te brengen die de leverancier nodig acht. Aan de leverancier wordt gelegenheid gegeven tot het nemen van voorproeven. De afnemer zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico. De acceptatietests worden onverwijld na het verzoek van de leverancier daartoe in aanwezigheid van de afnemer gehouden. De kosten van acceptatietests zijn voor rekening van de afnemer. De leverancier draagt echter de kosten van eigen personeel en van zijn andere vertegenwoordigers. Als de acceptatietests zonder gegronde klacht zijn uitgevoerd of als de afnemer niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 3. De afnemer stelt voor de acceptatietests en de in lid 2 bedoelde voorbereidingen en wijzigingen de benodigde faciliteiten, ondersteuning en materialen, waaronder die als bedoeld in art. 7 lid 2 sub g), in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de door de leverancier genoemde plaats ter beschikking van de leverancier. Als de afnemer hieraan niet voldoet, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 4. De leverancier maakt een verslag van de acceptatietests dat aan de afnemer wordt toegezonden. Als de afnemer, na daartoe tijdig en schriftelijk door de leverancier te zijn uitgenodigd, niet bij de tests was vertegenwoordigd, wordt het testverslag door hem als correcte weergave beschouwd.
 5. De afnemer zal, indien hierom door de leverancier wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 12.
 6. Als uit de acceptatietests blijkt dat het product niet in overeenstemming is met de overeenkomst, neemt de leverancier de tekortkomingen zo spoedig mogelijk weg. Als de afnemer dit schriftelijk verzoekt, worden aansluitend nieuwe acceptatietests uitgevoerd met inachtneming van leden 2-4.
 7. In geval van geringe tekortkomingen die het goede functioneren van het product niet beïnvloeden, wordt het product ongeacht deze tekortkomingen geacht te zijn geaccepteerd. De leverancier zal deze tekortkomingen zo spoedig mogelijk wegnemen.
 8. De afnemer is niet bevoegd het product of een onderdeel daarvan vóór acceptatie te gebruiken. Als de afnemer dit wel doet, zonder schriftelijke toestemming van de leverancier, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 9. Onverminderd art. 12 sluit de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de afnemer op grond van een tekortkoming in de leveringsverplichting van de leverancier uit.

Artikel 9 Risico-overgang

 1. Zodra het product als geleverd geldt in de zin van art. 6 lid 2 draagt de afnemer het risico voor alle schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier is te wijten. Dit geldt ook in geval montage door de leverancier plaatsvindt.
 2. De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de afnemer aan de leverancier zijn gegeven, door de leverancier in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door de leverancier in het kader van de levering van zaken ten behoeve van de afnemer werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat de afnemer ook de vorderingen voor deze werkzaamheden, eveneens met inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die de leverancier jegens de afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier volgens de bedoelde overeenkomsten.
 2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.
 3. Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de afnemer bevinden, zal zodra de leverancier te kennen geeft dit te wensen de afnemer medewerking verlenen aan de vestiging van pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek genoemde, die de leverancier dan uit welken hoofde dan ook tegen de afnemer mocht hebben.
 4. De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de leverancier te bewaren. De afnemer is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom in voldoende mate tegen verlies en schade te verzekeren, zoals tegen schade door brand-, ontploffing- en water, en de polissen van deze verzekering aan de leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekering zullen, zodra de leverancier te kennen geeft dit te wensen, door de afnemer aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van de leverancier op de afnemer.
 5. Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier tekortschiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is de leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 6. Het is de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend aan het bepaalde in dit artikel.
 7. De afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn eigen afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier. De afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de leverancier daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welken hoofde dan ook jegens de afnemer.

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling van aan de leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen 30 dagen na levering.
 2. Bij bedragen boven € 25.000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt:
  a) 40 % bij opdracht;
  b) 50 % bij aflevering;
  en het restant (10%) binnen 30 dagen na levering.
 3. Betaling van meerwerk vindt plaats uiterlijk 7 dagen nadat dit aan de afnemer is gefactureerd.
 4. Alle betalingen vinden zonder aftrek, opschorting of verrekening plaats op de door de leverancier te bepalen wijze.
 5. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de leverancier zonder ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen tegen een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 6. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij steeds in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

Artikel 12 Gebreken in het product

 1. Het product moet voldoen aan de overeenkomst. De leverancier is verplicht tot het wegnemen van elke afwijking daarvan (hierna genoemd “gebrek(en)”) voortvloeiend uit verkeerd of ondeugdelijk ontwerp of materiaal of slecht vakmanschap, in overeenstemming met dit art. 12. Tenzij anders overeengekomen, wordt een inbreuk op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van een derde partij ook als gebrek beschouwd. De verplichting tot het wegnemen van het gebrek geldt uitsluitend voor bij inspectie en (indien overeengekomen) acceptatietests niet-waarneembare gebreken in het product, waarvan de afnemer bewijst dat zij, indien het zaken betreft, binnen 12 maanden en, indien het een andere prestatie betreft, binnen 6 maanden na de levering volgens art. 6 lid 2 zijn opgetreden.
 2. Het product moet voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering en inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zal het product zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van de leverancier uit hoofde van lid 1 beperkt tot leveringen binnen Nederland.
 4. In geval van montage van een door de leverancier geleverde zaak gaat de in lid 1 genoemde termijn van 12 respectievelijk 6 maanden voor de geleverde zaak respectievelijk voor de montage daarvan in op de dag dat de montage door de leverancier is voltooid. Deze termijn eindigt in ieder geval 18 maanden na levering van de zaak volgens art. 6 lid 2.
 5. Gebreken in een geleverde zaak worden door de leverancier weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de leverancier, of door toezending van een gerepareerd onderdeel of een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de leverancier. Na het wegnemen van het gebrek is de leverancier gedurende 6 maanden op gelijke wijze verplicht tot het wegnemen van gebreken in het gerepareerde of vervangende onderdeel. Elke aansprakelijkheid voor gebreken in de geleverde zaak vervalt in ieder geval 18 maanden na de levering daarvan volgens art. 6 lid 2 of, bij toepasselijkheid van lid 4, 24 maanden na die levering.
 6. Gebreken in de montage van een door de leverancier geleverde zaak worden door de leverancier weggenomen door uitvoering van herstelwerkzaamheden. Na het wegnemen van het gebrek is de leverancier gedurende 6 maanden op gelijke wijze aansprakelijk voor gebreken in de herstelwerkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor gebreken daarin vervalt in ieder geval 24 maanden na de levering van de zaak volgens art. 6 lid 2.
 7. Gebreken in onderhoud, reparatie (indien niet uitgevoerd op grond van lid 5 of lid 6), montage van een door een derde aan de afnemer geleverde zaak, revisie, aanneming van werk en soortgelijke werkzaamheden, worden door de leverancier weggenomen door de werkzaamheden, voor zover gebrekkig, opnieuw te verrichten. Na het opnieuw verrichten van de werkzaamheden is de leverancier gedurende 6 maanden aansprakelijk voor gebreken in de herstelwerkzaamheden. Elke aansprakelijkheid vervalt in ieder geval 12 maanden na de levering volgens art. 6 lid 2.
 8. Gebreken door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden, naar keuze van de leverancier, door de leverancier weggenomen door:
  a) verwerving van het gebruiksrecht voor de afnemer;
  b) zodanige aanpassing van de zaak dat geen sprake meer is van inbreuk, of
  c) vervanging van de zaak door een andere zaak die geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.
  De leverancier is gedurende 6 maanden na de bedoelde aanpassing of vervanging volgens de in dit artikel genoemde voorwaarden aansprakelijk voor eventuele gebreken daarin. Elke aansprakelijkheid van de leverancier voor gebreken daarin vervalt in ieder geval 18 maanden na de levering van de zaak volgens art. 6 lid 2 of, bij toepasselijkheid van lid 4, 24 maanden na die levering.
 9. De op grond van dit artikel te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan de leverancier op diens verzoek worden geretourneerd. Transportkosten en bijkomende kosten van demontage en hermontage, die door de leverancier worden gemaakt bij het wegnemen van gebreken, zijn voor rekening van de afnemer.
 10. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken in inspecties, advisering en soortgelijke diensten.
 11. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, die optreden in of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a) de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften of ander dan het voorziene normale gebruik;
  b) normale slijtage;
  c) (de)montage, reparatie of wijzigingen door de afnemer of door derden;
  d) de toepassing van een overheidsvoorschrift;
  e) in overleg met de afnemer toegepaste, al gebruikte materialen en zaken;
  f) materialen en zaken die, al dan niet ter bewerking, door of namens de afnemer zijn verstrekt;
  g) op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepaste materialen, zaken, ontwerp, constructie of werkwijze;
  h) door de leverancier van derden betrokken onderdelen (met inbegrip van software), voor zover de derde daarvoor niet aansprakelijk is tegenover de leverancier.
  De Leverancier is niet aansprakelijk voor beschadiging van lak- of chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan het gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die het gevolg is van de omstandigheid dat:
  i) het product buiten Nederland wordt gebruikt;
  j) het product op een andere manier wordt gebruikt dan overeengekomen;
  k) het product wordt gebruikt in combinatie met apparatuur of software die niet door de leverancier is geleverd
  l) gebruik is gemaakt van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens.
 12. Als de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting, die voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, is de leverancier niet verplicht tot het wegnemen van gebreken. Als de afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden aan het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke verplichting van de leverancier tot het wegnemen van gebreken.
 13. Gebreken dienen zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de toepasselijke aansprakelijkheidsperiode schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Bij overschrijding van deze termijnen vervalt elke aanspraak voor die gebreken. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na genoemde melding op straffe van verval van alle rechten aanhangig te worden gemaakt.
 14. Als de afnemer genoemde melding heeft gedaan en er geen gebrek wordt gevonden waarvoor de leverancier aansprakelijk is, heeft de leverancier recht op vergoeding van de kosten die hij als gevolg van de melding heeft gemaakt.
 15. Als de leverancier bij het wegnemen van gebreken onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van de leverancier.
 16. Als de afnemer stelt dat de leverancier niet aan een in dit artikel genoemde verplichting voldoet blijft de afnemer verplicht de voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.
 17. Als de leverancier het gebrek niet binnen een redelijke termijn heeft weggenomen, kan de afnemer door een schriftelijke mededeling een laatste, redelijke termijn daarvoor stellen. Als de leverancier niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de afnemer, voor rekening van de leverancier, het gebrek zelf of door een derde laten wegnemen, mits de afnemer of de derde over de daartoe benodigde expertise beschikt. Als het gebrek aldus met succes is weggenomen, is de leverancier door vergoeding van de door de afnemer gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het gebrek. Deze kosten bedragen ten hoogste 15 procent van de prijs van het product.
 18. Als het gebrek niet volgens lid 15 wordt weggenomen,
  a) heeft de afnemer recht op een korting op de prijs, in evenredigheid met de waardevermindering van het product. Deze korting bedraagt ten hoogste 15 procent van de prijs, of
  b) heeft de afnemer, als het gebrek zo ernstig is dat het hem in belangrijke mate het belang bij de overeenkomst voor het product respectievelijk een wezenlijk gedeelte van het product ontneemt, het recht door een schriftelijke mededeling aan de leverancier de overeenkomst te ontbinden voor het product respectievelijk het wezenlijke gedeelte van het product. De afnemer heeft dan recht op terugbetaling van de betaalde prijs voor het gedeelte waarvoor de overeenkomst wordt ontbonden. De afnemer heeft daarnaast recht op schadevergoeding tot ten hoogste 15% van het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het product waarvoor de overeenkomst wordt ontbonden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier en behoudens toepasselijkheid van art. 6 lid 7 en art. 12 is alle aansprakelijkheid van de leverancier, ongeacht de rechtsgrond, uitgesloten. De leverancier is daarom onder meer niet aansprakelijk voor schade door:
  a) niet-levering;
  b) aansprakelijkheid jegens derden;
  c) enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers en hulppersonen van) de leverancier;
  d) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, licenties en andere rechten van derden;
  e) beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken;
  f) verlies of verminking van data;
  g) productieverlies en vermindering van gebruiksmogelijkheden;
  h) verlies van contracten en klanten.
  De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor gederfde winst en welke gevolgschade en indirecte schade dan ook.
 2. De afnemer is verplicht de leverancier te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier is de afnemer gehouden de leverancier te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door de leverancier van zaken toebehorend aan de afnemer.
 4. De afnemer is aansprakelijk voor het niet door de leverancier geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan de leverancier de schade te vergoeden, die hij als gevolg van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht lijden.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze bij het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar -, die nakoming van de overeenkomst door de leverancier blijvend of tijdelijk verhindert of onredelijk bezwarend maakt, en, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, import- en exportbeperkingen, overheidsmaatregelen, brand, terrorisme, epidemieën en pandemieën, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, beperkte beschikbaarheid van energie, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten, cybercrime en gebreken en vertraging in de levering door toeleveranciers als gevolg van in dit lid genoemde omstandigheden.
 2. Als de leverancier de overeenkomst door overmacht tijdelijk niet of slechts op voor hem onredelijk bezwarende wijze kan nakomen, heeft hij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Na 6 maanden is elke partij, als de overmachtssituatie nog steeds voortduurt, bevoegd tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Elke partij is voorts bevoegd tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst als na het intreden van de overmachtssituatie duidelijk is of wordt dat nakoming van de overeenkomst door de leverancier langer dan 6 maanden onmogelijk of onredelijk bezwarend zal zijn.
 3. Bij opschorting en ontbinding op grond van lid 2 is de leverancier niet tot schadevergoeding verplicht. De leverancier heeft dan het recht betaling te verlangen van de kosten die hij heeft gemaakt voor de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken. In geval van ontbinding op grond van lid 2 is de afnemer verplicht om na betaling van de genoemde kosten de bedoelde zaken af te nemen. Als de afnemer daarmee in gebreke blijft, is de leverancier bevoegd deze zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 1. Als goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen en in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, heeft de leverancier het recht passende zekerheid voor alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de afnemer te verlangen en in afwachting daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van deze zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de leverancier gestelde termijn heeft de leverancier het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leverancier heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.
 2. Als de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een verplichting uit een overeenkomst met de leverancier, is de leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
 3. Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 en lid 2 heeft de leverancier het recht om de voor de uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan. De leverancier kan ook kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de afnemer. Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 en lid 2 heeft de leverancier recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot schadevergoeding verplicht. De schade van de leverancier wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van de leverancier om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van de afnemer te vorderen.
 4. Als de afnemer de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier beëindigt is hij zonder ingebrekestelling tot betaling van de volledige prijs verplicht, met aftrek van de door de leverancier bespaarde kosten.

Artikel 16 Geschillen

 1. Geschillen tussen partijen naar aanleiding van een aanbieding, de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of nadere overeenkomst kunnen zowel door de leverancier als door de afnemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Koude, Klimaat en Grootkeuken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De leverancier en de afnemer kunnen ieder ook kiezen voor het aanhangig maken van het geschil bij de gewone rechter.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de afnemer zijn klacht eerst bij de leverancier heeft ingediend. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan kan het geschil vervolgens schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 3. Wanneer de afnemer een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de leverancier aan deze keuze gebonden. Indien de leverancier een geschil aanhangig wil maken, moet hij de afnemer schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De leverancier is bij uitblijven van instemming van de afnemer binnen deze termijn vrij het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd door de leverancier aan de afnemer toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 5. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het in Nederland geldende recht, met uitsluiting van verwijzings- en conflictregels van internationaal privaatrecht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

NADER BEPALINGEN ONDERHOUD

De onderstaande bepalingen gelden als aanvulling op de artikelen 1 t/m 17. Bij tegenstrijdigheid tussen de artikelen 1 t/m 17 enerzijds en de onderstaande bepalingen anderzijds prevaleren de laatste

Artikel 18 Definities

In deze nadere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
a) onderhoudscontract: de overeenkomst die de leverancier verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractperiode aan een zaak.
b) preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van de F-gassenverordening en de Ozonverordening, zoals het controleren van een zaak op goede werking, op lekdichtheid ter voorkoming van verlies van koudemiddel, het controleren, uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zo nodig het opnieuw afstellen of inregelen van de zaak.
c) correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken.

Artikel 19 Preventief Onderhoud

 1. Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.
 2. Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door de afnemer schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven leiden.
 3. Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e) meubel(en) behoort niet tot het preventief onderhoud en evenmin het reinigen van de verdampers en condensor(en) van de zaak.
 4. Na uitvoering van een inspectie wordt de afnemer door de leverancier middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van onderhoud en bedrijfszekerheid van de zaak.

Artikel 20 Preventief Controles

De conform de toepasselijke wet- en regelgeving noodzakelijk uit te voeren preventieve controles worden op voorhand en tijdig aan de afnemer gemeld, waarna de afnemer de leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreffende controles uit te voeren.

Artikel 21 Koudemiddelen

Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, wordt daarvan door de leverancier aantekening in het logboek van de desbetreffende zaak gedaan. De in het kader van het preventief onderhoud verwijderde koudemiddelen worden separaat aan de afnemer doorberekend. Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen aan de leverancier is de leverancier daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke bepalingen te houden.

Artikel 22 Correctief onderhoud

Werkzaamheden voor correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van de afnemer dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd.

Artikel 23 Vrije toegang

 1. De servicemonteur van de leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar een zaak is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een zaak niet mogelijk is of door de afnemer niet wordt toegestaan, is de leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van de afnemer aan de leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden.
 2. De servicemonteur van de leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid die niet aan de leverancier kan worden toegerekend, kunnen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 24 Uitsluitingen

Onder het onderhoudscontract valt in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met:
a) onjuist of onoordeelkundig gebruik van de zaak of gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor de zaak is bestemd;
b) onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende functioneren van de zaak;
c) een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;
d) een abnormale fysieke of elektrische belasting;
e) wijziging of verplaatsing van de zaak of het uitvoeren van onderhoud door derden.
f) invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaamheden;
g) slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf;
h) redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de zaak - ter beoordeling van de leverancier - of indien de capaciteit van de zaak onvoldoende is (of wordt) voor het doel waarvoor de zaak wordt gebruikt.

Artikel 25 Betaling en nakoming

 1. Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar op de eerste dag van de contractperiode.
 2. Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied.
 3. In geval de afnemer in enige mate in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld voor het onderhoudscontract, op grond waarvan de leverancier zijn verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de relevante wetgeving.

Download hier onze Algemene Voorwaarden in PDF